Cỏ thu hợp trước mồ Á Phụ
Mây chiều buồn trên mả Ngu Cơ
Bành Thành một mảnh trăng mơ
Nhà Trương lầu Yến thẫn thờ rọi ai

tửu tận tình do tại