Tự cổ văn chương thường hại mệnh
Thông minh vị tất thắng đần ngu!
Hoa vương đầu bút, tim thêu gấm
Lợi lộc? Tương Như bốn vách trơ!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)