文津街

碧池絃管生羞對,
興化文章子自甘。
津邸一杯甘正氣,
冠紳可許大夫慚。

 

Văn Tân nhai

Bích trì huyền quản sinh tu đối,
Hưng Hoá văn chương tử tự cam.
Tân để nhất bôi cam chính khí,
Quan thân khả hứa đại phu tàm.

 

Dịch nghĩa

Sáo đàn bên ao biếc, sống chẳng có gì phải hổ thẹn,
Văn chương nổi tiếng đất Hưng Hoá, dù chết vẫn cam lòng.
Một chén rượu nơi phố Văn Tân tỏ rõ khí tiết,
Cân đai áo mũ của triều đình, khiến cho bậc đại phu hổ thẹn.


Nguyên chú: Phố Văn Tân ở phía nam thành, thuộc thôn Văn Tân, huyện Thọ Xương, là nơi tiến sĩ triều Lê Nguyễn Trạc tuẫn tiết. Ông là người làng Đan Nhiễm, huyện Văn Giang, đỗ tiến sĩ triều vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 30 (1769), làm quan chức Thiêm đô Ngự sử. Vào thời vua Lê Chiêu Thống phục quốc, ông được trao chức Tham tri Chính sự theo hộ giá sang Trung Quốc cầu viện, trên đường đi bị Tây Sơn bắt. Trong lúc bị giam giữ, ông đã uống thuốc tự tử tại nhà trạm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]