將軍樓

將軍采邑古梅鄉,
酒讌當年跌石腸。
磅礡千秋懸日月,
樓前應有伏蒲簧。

 

Tướng quân lâu

Tướng quân thái ấp Cổ Mai hương,
Tửu yến đương niên điệt thạch trường.
Bàng bạc thiên thu huyền nhật nguyệt,
Lâu tiền ưng hữu phục Bồ Hoàng.

 

Dịch nghĩa

Đất thái ấp của tướng quân ở làng Cổ Mai,
Năm xưa bày yến tiệc đành tan vỡ tấm lòng vàng đá.
Khí tiết bàng bạc ngàn năm giữa trời đất, trăng sao,
Trước lầu vẫn phải quỳ phục áo làm bằng cỏ Bồ Hoàng.


Nguyên chú: Lầu ở ngoài thành, cách cửa chính đông ba dặm. Nay lầu là miếu thờ thần ở xã Tương Mai, huyện Thanh Trì. Đời truyền rằng Trần Khát Chân và em trai là Trần Hương đều thuộc tôn thất nhà Trần, có công dẹp giặc Chiêm Thành, được ban thái ấp ở làng Cổ Mai, rồi sinh sống ở đó. Anh em Khát Chân âm mưu phò tá tôn thất nhà Trần, làm tiệc mời Hồ Quý Ly, sai tỳ tướng là Phạm Tất Ngưu mai phục, chém Hồ Quý Ly nhưng việc không thành. Nay miếu thờ Trần Khát Chân ở xã Tương Mai, miếu thờ Trần Hương ở xã Hoàng Mai. Hai xã cùng trong làng Cổ Mai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]