Sóng lượn hình bên rặng núi lơ
Nắng vàng trải lụa bến đò trưa
Có hai anh chị về quê mẹ
Dép nhựa, làn mây, nón mới mua

Bơm tuôn nước bạc dọc bờ sông
Hoa vẫy, cờ tung múa nắng hồng
Quê mẹ đón xuân vào hội cấy
Lúa đan như gấm dệt xanh đồng

Cỏ phơi biếc, đào hồng chen quất đỏ
Bướm đùa hoa, đường rợp nón bài thơ
Áo lụa đào nhiều mẹ tóc bạc phơ
Dắt cháu nhỏ mùa xuân đi chợ mới
Giữa hoa điện chẳng tìm đâu thấy nổi
Chiếc yếm sồng đầy đất chợ làng xưa


1981

Nguồn: Đường về quê mẹ, NXB Tác phẩm mới, 1987