Sáo long tu trống đà tiêu phượng
Say sắc xuân đèn sáng tiệc tùng
Ca hay múa đẹp đắm lòng
Chỉ là vui thú, ngoài không ích nào
Cuốn kèn lá bằng sao thôn dã
Để trong thôn biết đã mùa màng
Thôn nam, thôn bắc tiếp vang
Sau mưa cày ruộng bê vàng đồng xanh
Mùa đại mạch vàng nhanh tiếng thúc
Xanh biếc mầu mạ mọc tiếng đưa
Giốc này người bảo trẻ đùa
Là ai biết giốc người xưa thổi gì?
Nhà nông oán khổ vì vất vả
Mượn tiếng này vui hả cho khuây
Tiếng giốc thổi sáng ra cày
Nhà nông thổi giốc chứa đầy niềm vui
Giốc này sánh so vời Trâu Tử
Luật hợp cùng chung lữ, cung thương
Tiếng rất cổ, hình rất thường
Thổi trong hang lạnh mọc bừng lúa kê.