Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/10/2008 07:48 bởi Vanachi
Đỗ Thường 杜常 tự Chính Phủ 正甫, người Vệ Châu đời Đường Mạt, làm quan đến Công bộ thượng thư. Thơ còn một bài.

 

Tuyển tập chung