Quan nơi xa, cháu ta,
Nay vui chỗ xa nhà.
Quyết tâm tới nhà cháu,
Chẳng phải sợ thác hồ.
Rượu khiến bớt lòng nhớ,
Nhạc tăng lời ý xa.
Xưa từng múa tuỳ ý,
Nay gượng coi vui mà.

tửu tận tình do tại