Dậy sớm, lão già tính vốn lười,
Nhà lạnh, nước ấm mới mở thôi.
Nhà bên tường thấp, gà len tới,
Sông nhỏ dòng nông, quán cứ bơi
Đúng hẹn áo hoa mang rượu quý,
Xuề xoà quan lớn bẻ cành mai.
Đùa mời Sơn Giản thêm trịnh trọng,
Say khướt bên ao một trận chơi.

tửu tận tình do tại