Chống gậy tìm ngõ vắng,
Gần tường ấm lưng phơi.
Nơi vắng người thấy chán,
Giữ vụng ta vẫn nuôi.
Việc nước, lãnh đạo hỏi,
Cày cấy, xóm núi noi.
Cánh bay về chỗ nghỉ,
Cửa đóng, đèn lạnh soi.

tửu tận tình do tại