13/08/2022 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:13

 

Nguyên tác

杖藜尋晚巷,
炙背近牆暄。
人見幽居僻,
吾知拙養尊。
朝廷問府主,
耕稼學山村。
歸翼飛棲定,
寒燈亦閉門。

Phiên âm

Trượng lê tầm vãn hạng,
Chá bối cận tường huyên.
Nhân kiến u cư tịch,
Ngô tri chuyết dưỡng tôn.
Triều đình vấn phủ chủ,
Canh giá học sơn thôn.
Qui dực phi thê định,
Hàn đăng diệc bế môn.

Dịch nghĩa

Ban chiều chống gậy đi lần trong hẻm,
Tựa lưng vào tường thấy ấm.
Người ta thấy nơi vắng vẻ là sai trái,
Nhưng ta biết quý dưỡng cái vụng của mình.
Nơi triều đình hỏi người nắm quyền,
Cày cấy học ở xóm núi.
Cánh bay về chỗ định đậu,
Đèn lạnh trong nơi cửa đóng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chống gậy tìm ngõ vắng,
Gần tường ấm lưng phơi.
Nơi vắng người thấy chán,
Giữ vụng ta vẫn nuôi.
Việc nước, lãnh đạo hỏi,
Cày cấy, xóm núi noi.
Cánh bay về chỗ nghỉ,
Cửa đóng, đèn lạnh soi.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vãn