Luống ruộng mới thấm mưa,
Phiền anh tới, cày bỏ.
Gậy trúc, chụm đầu chung,
Cửa tre, cách đường mở.
Tranh đậu, đàn chim dành,
Thúc đi, bọn trẻ cứ.
Ngày mai tiết trùng dương,
Đón nhau, rượu cùng ủ.

tửu tận tình do tại