Hoa sớm tuỳ chỗ nở,
Xuân nơi lạ, oanh ca.
Sông trong dài vạn dặm,
Ba năm bóng xế tà.
Dè người nên ít tiếng,
Tính hẹp hợp căn nhà.
Đường cửa đầy cỏ mọc,
Chẳng màng vó ngựa qua.

tửu tận tình do tại