Cuồn cuộn chẳng hề nghỉ,
Mới hay chảy tận đông.
Nhiều dòng theo ý biển,
Các xứ thờ quân vương.
Tiếng thêm sâu Diễm Dự,
Sắc nới rộng Tiêu Tương.
Chưa kể áo quần ướt,
Mưa gió tạt tứ tung.

tửu tận tình do tại