Trên đường vang vọng lắm bài ca,
Các tướng Hà Bắc đã chầu vua.
Này lúc ngôi vua bền trời đất,
Khiến hồn Giang Hán bỗng tiêu ma.

tửu tận tình do tại