Tóc bác rủ tới cổ,
Nhị hoa đỏ đầy cành.
Tuổi già kệ loạng quạng,
Họp vui lại tìm nhanh.
Gió nhẹ lùa mặt mát,
Nước vũng thấm áo manh.
Lòng vui lại bẻ quế,
Chẳng kể kiếp lênh đênh.

tửu tận tình do tại