Tuổi già, tài mọn, ham danh,
Sông hồ mang bệnh thân mình, xuân sang.
Ngưng thơ phú, lo thuốc thang,
Cành hoa soi mắt câu thường viết nên.
Rơi sao chỉ có đá Yên,
Có được ngọc rắn soi đêm tỏ tường.
Quất Châu, Kiều Khẩu gió cuồng,
Neo buồm chuyến ngắn tiếc thương làm gì.

tửu tận tình do tại