Mừng em văn chương hay,
Lại thêm hứng lạ nổi.
Vu Giáp rượu vài ly,
Nội Giang thuyền trăm sải.
Giặc tàn hại chưa ngừng,
Tuổi còn non chẳng vội.
Về triều lắm đường quen,
Trời thu cứ vung tới.

tửu tận tình do tại