Trước kia trong cung cấm,
Bồng Lai vài lần dời.
Ao tù rồng thiêng hiện,
Hoa xinh đón cây sồi.
Trăng tà Vương Mẫu nán,
Tục suy Thiếu Nhi lơi.
Vui hưởng trong cung kín,
Biết sao được, người ngoài.

tửu tận tình do tại