Cảnh hẹp khó nằm yên,
Năm tàn thân chới với.
Nhà núi luộc lật dừ,
Ăn đồng thấy nai mới.
Đường đời biết bạn sơ,
Cửa sân ngại khách tới.
Nông phu bạn láng giềng,
Trẻ chăn ngay mắt dõi.

tửu tận tình do tại