25/02/2021 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 2
從驛次草堂復至東屯茅屋其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 08:34

 

Nguyên tác

短景難高臥,
衰年強此身。
山家蒸栗暖,
野飯謝麋新。
世路知交薄,
門庭畏客頻。
牧童斯在眼,
田父實為鄰。

Phiên âm

Đoản cảnh nan cao ngoạ,
Suy niên cưỡng thử thân.
Sơn gia chưng lật noãn,
Dã phạn tạ mi tân.
Thế lộ tri giao bạc,
Môn đình uý khách tần.
Mục đồng tư tại nhãn,
Điền phụ thực vi lân.

Dịch nghĩa

Gặp cảnh éo le khó mà ngủ yên,
Năm tàn o ép cái thân này.
Nhà vung núi, nấu trái lật thêm ấm cung,
Ăn cơm ngoài đồng thấy con nai mới khác.
Trải đường đời biết được bạn bè bạc bẽo,
Nơi cửa nhà sợ khách luôn luôn.
Trẻ chăn trâu ngay trước mặt,
Ông già làm ruộng quả là hàng xóm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cảnh hẹp khó nằm yên,
Năm tàn thân chới với.
Nhà núi luộc lật dừ,
Ăn đồng thấy nai mới.
Đường đời biết bạn sơ,
Cửa sân ngại khách tới.
Nông phu bạn láng giềng,
Trẻ chăn ngay mắt dõi.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 2