Trong kẽm, thành nhà nông,
Bên sông mượn ngựa cưỡi.
Đường Đới An chẳng tìm,
Ao Tập Gia như tới.
Trời lạnh thòng quất chanh,
Kẽm hẹp ngặt gió khói.
Thu vén coi bãi xây,
Người Sở, theo học lối.

tửu tận tình do tại