08/08/2022 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 1
從驛次草堂復至東屯茅屋其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 08:33

 

Nguyên tác

峽內歸田客,
江邊借馬騎。
非尋戴安道,
似向習家池。
峽險風煙僻,
天寒橘柚垂。
築場看斂積,
一學楚人為。

Phiên âm

Giáp nội qui điền khách,
Giang biên tá mã kỳ.
Phi tầm Đới An Đạo[1],
Tự hướng Tập Gia[2] trì.
Giáp hiểm phong yên tích,
Thiên hàn quất dữu thuỳ.
Trúc trường khan liễm tích,
Nhất học Sở nhân vi.

Dịch nghĩa

Trong kẽm có người về làm khách nơi đồng ruộng,
Nơi ven sông mượn ngựa cưỡi đi.
Chẳng phải là tìm đường Đới An,
Giống như về ao Tập Gia.
Nơi kẽm hiểm trở, gió khói ít,
Trời lạnh chanh quất lòng thòng.
Nơi xây cất coi việc thu vén,
Đó là bài học từ người vùng Sở.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong kẽm, thành nhà nông,
Bên sông mượn ngựa cưỡi.
Đường Đới An chẳng tìm,
Ao Tập Gia như tới.
Trời lạnh thòng quất chanh,
Kẽm hẹp ngặt gió khói.
Thu vén coi bãi xây,
Người Sở, theo học lối.
(Năm 767)

[1] Tên là Đới Quỳ 戴逵 (325-396), người quận Tiếu, nay là huyện Túc, An Huy, sau rời về huyện Diệm thuộc Cối Kê, nay là Tân Xương, Chiết Giang. Là người đa tài, vẽ, điêu khắc, học giả, nhạc thời Đông Tấn. Không ra làm quan.
[2] Tên một cổ tích, cũng còn gọi là Cao Dương trì, tại nam núi Hiện thuộc Tương Dương, Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tòng dịch thứ thảo đường phục chí Đông Đồn mao ốc kỳ 1