Chiều mây trắng lởn vởn,
Núi lạnh tối chập chờn.
Lầu yên, trăng kề cửa,
Núi trống gió lăn hòn.
Làng nào, không manh áo,
Mõ gõ, thật đáng buồn.
Trăm lo lúc cấp rấp,
Giặc cướp, mi hãy còn.

tửu tận tình do tại