Làng khác có việc tới,
Thấy khó khi trở lui.
Mở cửa chuột đồng chạy,
Cần câu móc khăn rơi.
Rửa môi, hũ mới múc,
Cúi đầu, bàn con chùi.
Nhờ ai cho men rượu,
Già bên sông lai rai.

tửu tận tình do tại