Gai Thục, muối Ngô xưa trao đổi,
Thuyền lớn vạn hộc, theo gió nổi.
Ông chèo, chú lái cao giọng ca,
Ban ngày đánh bạc, sóng lớn trổi.

tửu tận tình do tại