Chất yếu chẳng tự lập,
Rời gốc để được nhìn.
Động nhẹ nghe trong trướng,
Xanh nhạt gần bên rèm.
Khói đỏ tụ chưa thấy,
Sương trong thấm ướt mèm.
Sao được cao trăm thước,
Làm cột dựa bên thềm.

tửu tận tình do tại