Dòng ta cháu chững chạc,
Hiền lành vết người xưa.
Thời yên lo cầy cấy,
Mũ áo cùng đời đua.
Trong nhà thường dậy sớm,
Lo nước, quyết được mùa.
Ý kiến, vua quan lắng,
Trong bụng sách vở thừa.

tửu tận tình do tại