Tiết đông mười quận con dân,
Trần Đào máu ngập ứ đầm đỏ tươi.
Ruộng đồng bặt trống quang trời,
Nghĩa quân bốn vạn thiệt đời vùi thân.
Giặc Hồ tên tắm máu quân,
Hát bài hát mọi, uống ăn phố phường.
Dân kinh gào chỉ bắc phương,
Đêm ngày ngóng đợi quân vương cứu đời.