Chí sĩ tiếc hấp tấp,
Quen lâu khó làm lơ.
Lăn lộn lâu như thế,
Vẫn giữ không lấm dơ.
Thâu đêm nghe chúa sợ,
Tới giúp chẳng chần chờ.
Kinh Châu, có Tiết, Mạnh,
Xin nhắn muốn bàn thơ.

tửu tận tình do tại