Thắng bại binh gia việc bất kỳ
Che hèn nhịn nhục đấy nam nhi
Giang Đông trai tráng bao anh kiệt
Gói đất mang về chưa biết ai.