Hình như Huy Thông có đề từ cho bài thơ này, là bài thơ của Ngu Cơ thì phải?.
Hán binh dĩ lược địa
Tứ diện Sở ca thanh
Đại vương ý khí tận
Tiện thiếp hà liêu sinh?
 - ngu cơ -


Quân Hán lấy hết đất
Khúc Sở vang bốn bề
Đại vương chí lớn cạn
Tiện thiếp sống làm chi?
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai...