Chồng chồng nụ
Chồng chồng hoa
Cao cao là
Ai nhảy nhỉ?

Chồng chồng hoa
Chồng chồng nụ
Cao cao nữa
Cũng vượt qua!

Một, hai, ba!
Chân nhún dẻo
Tay vung khéo
Tóc bay xoà

Đứng chờ nhảy
Nụ cao vời!
Nhảy qua rồi
Ồ, nụ thấp!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]