Dạo xem phong cảnh chốn vườn tây,
Bách thú nuôi chung một chốn này.
Đám cỏ ngặt ngào hương phấn đại,
Trên không thấp thoáng bóng tàu bay.
Câu rà bóng mát hàng xe đỗ,
Nước tưới đường đi dấu ngựa giầy.
Cảnh khéo ưa người, người mến cảnh,
Chiều chiều thơ thẩn đến chơi đây.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926