棃大行皇帝

輔幼權隆十道兵,
袞袍加後萬方清。
如何宮閫終無愧,
不念丁皇伉儷情。

 

Lê Đại Hành hoàng đế

Phụ ấu quyền long Thập đạo binh,
Cổn bào gia hậu vạn phương thanh.
Như hà cung khổn chung vô quý,
Bất niệm Đinh hoàng kháng lệ tình.

 

Dịch nghĩa

Phò ấu chúa, chức quyền cao, chỉ huy quân mười đạo,
Sau khi được khoác áo long bào, khiến cho muôn nơi được thanh bình.
Sao không hổ thẹn về chuyện nơi cung cấm,
Không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng của vua Đinh trước kia.


Vua họ Lê, huý Hoàn, người Châu Ái, giữ chức Thập đạo tướng quân dưới thời Đinh Tiên Hoàng. Khi Thiếu đế Đinh Toàn mới lên ngôi, quân Tống sang xâm lược, vua được sai cầm quân chống cự. Bấy giờ Đại tướng quân Phạm Cự Lạng nói: “Nay vua còn nhỏ, nước nhà lại lâm nguy, chúng ta ra sức liều chết chống giặc, liệu ai biết công này, chi bằng hãy tôn Thập đạo tướng quân lên ngôi Thiên tử”. ĐInh Thái hậu nghe thấy bói vậy, bèn đem áo long bào khoác lên người vua và khuyên vua ra trận. Vua bèn lên ngôi, đánh tan quân Tống. Quân Chiêm Thành vào cõi cướp phá, cũng bị dẹp yên.Chẳng bao lâu, vua đưa Dương thị vào cung lập làm Đại Thắng Minh Hoàng hậu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Phò ấu quyền cao Thập đạo binh,
Khoác áo hoàng bào vạn chốn bình.
Buồng the vui thú sao không thẹn,
Bất chấp tình duyên của chúa Đinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỉ huy mười đạo chức quyền cao, ,
Yên nước sau khi khoác áo bào,.
Hổ thẹn không hề nơi cửa khuyết,
Nghĩa tình không nghĩ vua Đinh sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quyền cao phò chúa nắm muôn binh
Áo ngự choàng thân, khiến thái bình
Chuyện ở cấm cung sao chẳng hổ
Nghĩ gì tình nghĩa của vua Đinh

14.00
Trả lời