02/07/2020 17:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lê Đại Hành hoàng đế
棃大行皇帝

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2017 07:18

 

Nguyên tác

輔幼權隆十道兵,
袞袍加後萬方清。
如何宮閫終無愧,
不念丁皇伉儷情。

Phiên âm

Phụ ấu quyền long Thập đạo binh,
Cổn bào gia hậu vạn phương thinh.
Như hà cung khổn chung vô quý,
Bất niệm Đinh hoàng kháng lệ tình.

Dịch nghĩa

Phò ấu chúa, chức quyền cao, chỉ huy quân mười đạo,
Sau khi được khoác áo long bào, khiến cho muôn nơi được thanh bình.
Sao không hổ thẹn về chuyện nơi cung cấm,
Không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng của vua Đinh trước kia.

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Phò ấu quyền cao Thập đạo binh,
Khoác áo hoàng bào vạn chốn bình.
Buồng the vui thú sao không thẹn,
Bất chấp tình duyên của chúa Đinh.
Vua họ Lê, huý Hoàn, người Châu Ái, giữ chức Thập đạo tướng quân dưới thời Đinh Tiên Hoàng. Khi Thiếu đế Đinh Toàn mới lên ngôi, quân Tống sang xâm lược, vua được sai cầm quân chống cự. Bấy giờ Đại tướng quân Phạm Cự Lạng nói: "Nay vua còn nhỏ, nước nhà lại lâm nguy, chúng ta ra sức liều chết chống giặc, liệu ai biết công này, chi bằng hãy tôn Thập đạo tướng quân lên ngôi Thiên tử". ĐInh Thái hậu nghe thấy bói vậy, bèn đem áo long bào khoác lên người vua và khuyên vua ra trận. Vua bèn lên ngôi, đánh tan quân Tống. Quân Chiêm Thành vào cõi cướp phá, cũng bị dẹp yên.Chẳng bao lâu, vua đưa Dương thị vào cung lập làm Đại Thắng Minh Hoàng hậu

Nguồn: Thoát Hiên vịnh sử thi tập, Đặng Minh Khiêm, NXB Văn học, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Lê Đại Hành hoàng đế