Năm nay rằm tháng tám
Nam Việt suốt đêm mưa
Gió thổi trăng đâu vắng?
Mây tuôn nước có thừa!
Đèn trưng thêm bóng trẻ
Cờ phất rộn lòng thơ
Ai bảo Trung thu chán?
Hoàng hoa chén ngọt lừ!


Saigon 1956

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958