Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:37

Tên bay vùn vụt… tháng ngày trôi…
Bấm đốt, niên hoa sáu chục rồi.
Đất nước chia đôi, trang sử đọc,
Mái đầu bạc nửa, bóng gương soi.
Dành cho xã hội con mươi đứa,
Góp với thi lâm bút một ngòi.
Thời thế nhường này, thân thế ấy,
Vui? buồn? nhắp chén, hỏi hoa mai.


Xuân Ất Tỵ (1965)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]