Ai quý loài hoa đẹp
Ta yêu cây trúc thanh
Từng khóm sống đoàn kết
Bốn mùa xanh hoà bình
Trăng giaix lung linh bóng
Gió đưa dào dạt tình
Cố hương, ai muốn hỏi:
Việt Nam làng quê xanh!


1957

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958