Đạo lớn mất ngàn năm
Người đời tham dục vọng
Rượu ngon thì chẳng uống
Chỉ lo cái danh suông
Thân ta thực chẳng thường
Ngàn năm may được một
Đời người được mấy chốc
Loáng như chớp thất kinh
Trăm năm sống rối tinh
Muốn thành chi chẳng biết


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.