Nhân sinh thích chí,
Chẳng gì hơn mượn rượu làm vui.
Việc tày trời khi say đoạn cũng thôi,
Một trận phá thành sầu, luỹ não.
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu,
Nhân sinh thất thập cổ lai hy.

Danh mà chi, lợi nữa mà chi,
Mượn ba chén dập dìu trăng gió.
Nghìn vàng hết, hết rồi lại có,
Chén còn không, ngựa áo để làm chi.
Bên tai gác tiếng thị phi,
Màn trời chiếu đất dầu khi ngang tàng.
Mơ màng trong cõi tuý hương.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]