26/05/2024 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 03
飲酒其三

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 15/10/2019 16:52

 

Nguyên tác

道喪曏千載,
人人惜其情。
有酒不肯飲,
但顧世間名。
所以貴我身,
豈不在一生?
一生復能幾,
倏如流電驚。
鼎鼎百年內,
持此欲何成!

Phiên âm

Đạo táng hướng thiên tải,
Nhân nhân tích kỳ tình.
Hữu tửu bất khẳng ẩm,
Đãn cố thế gian danh.
Sở dĩ quý ngã thân,
Khởi bất tại nhất sinh?
Nhất sinh phục năng kỷ,
Thúc như lưu điện kinh.
Đỉnh đỉnh bách niên nội,
Trì thử dục hà thành!

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Đạo lớn mất ngàn năm
Người đời tham dục vọng
Rượu ngon thì chẳng uống
Chỉ lo cái danh suông
Thân ta thực chẳng thường
Ngàn năm may được một
Đời người được mấy chốc
Loáng như chớp thất kinh
Trăm năm sống rối tinh
Muốn thành chi chẳng biết

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 03