Đêm ngày bàng bạc sông trôi
Bên bờ trăng sáng người sầu biết bao
Ngày đi trồng mấy cội rào
Xuân sau màu lục lầu cao phủ miền

tửu tận tình do tại