Nghe nói:
Trường Hoằng trung khiến vàng đá vỡ,
Ngọc bích thành, tinh ở ngàn năm.
Tâm ý khéo con người sẵn có,
Hoá thần kỳ cả những lỗi lầm.
Lại nghe:
Pháp Năng sư Phạn tây phương,
Khiến hai con mắt cũng thường biếc xanh.

tửu tận tình do tại