Kinh sư ngựa uyển chở qua,
Trân châu lồ lộ như là sương ngưng.
Giang Nam đem xuống cho trồng,
Trái chùm trăm xích râu rồng thơm tho.

tửu tận tình do tại