Bao người trai trẻ ra đi không trở lại
Bao gia đình khổ đau
Tên các anh khắc liền nhau như đội ngũ
Bây giờ hồn ở đâu?

Tôi đã khóc cha tôi
Ngã xuống trước làn đạn ngoại bang
Giờ trước đài tưởng niệm các anh
Những hàng bia nối dài, nối dài
Muốn khóc mà không còn nước mắt!


2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]