Lựu đỏ nở đầy chim muốn đi
Tương tư chẳng thể mộng như y
Nguyện mình thân giống triều xuân chảy
Sáng đến sông Tư tối lại về