Chỉ dẫn vì ta suối Nhược Da
Thang con cười bước nhẹ lầu hoa
Đoạt chồng ca kĩ Ngô chân phúc
Thổi sáo cầu tây phối ngẫu qua