Nuôi gà cho gà thóc,
Gà béo sẽ thịt ngay.
Chủ nhân đà tính kỹ,
Đâu dễ để gà hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.