Làm lại hai năm ở bến này
Bên sông lại đến chiếu thân gầy
Sóng xanh ngợp mắt bơi chim nội
Mưa nhỏ một tơi khoác bác chài
Trăng trắng trăng mai theo thuyền lướt
Xanh xanh núi tạnh trước nơi ngồi
Tinh hồn Trương Hãn còn cười tớ
Vẫn thế áo xanh vấy bụi đời

tửu tận tình do tại